จองงานสอน

โปรดอ่านเงื่อนไขการรับงานก่อนจองงานสอน โดยเข้าไปอ่านได้ที่แถบเมนูใน Line:@rhx2905q หากติวเตอร์จองงานสอนแล้วจะถือว่าติวเตอร์รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการรับงานทั้งหมด

Reserve
(กรุณากรอกรหัสงานให้ครบถ้วนทั้งตัวเลขและตัวอักษร ไม่ควรกรอกเฉพาะตัวเลข)
(ระบุชื่อ-สกุลที่ใช้กรอกประวัติติวเตอร์ หากยังไม่เคยกรอกให้เข้าไปกรอกได้ที่แถบเมนูใน Line: @job_klangtutor)
(ใส่เบอร์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ เช่น 0659399903)
(กรอกอีเมลที่ต้องการให้ติดต่อกลับ)
***งดกรอก “ออนไลน์” ในช่องสถานที่อื่น(โปรดระบุ) งานที่แจ้งไว้หาก ไม่ใช่ งานออนไลน์ หรือ เป็นงานที่ต้องสอนตามสถานที่ ห้ามระบุสถานที่อื่นเป็น ออนไลน์ โดยเด็ดขาด หากท่านต้องการงานออนไลน์ กรุณาจองเฉพาะงานที่ระบุว่าเป็นงานออนไลน์เท่านั้น
เงื่อนไขการสอนและกฏระเบียบการสอน *