แบบประเมินผู้สอน

แบบประเมินผู้สอนจัดทำขึ้นเผื่อเป็นสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร ผู้สอน เพื่อที่ทางสถาบันจะนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทางสถาบันขอรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านให้จะเป็นความลับและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผู้เรียนแต่อย่างใด  หากท่านมีข้อสอบถามสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 065-939-9903 หรือ Line: @klangtutor

Totur Evaluation
    รูปแบบการเรียนการสอน *
    การทำแบบประเมิณความพึงพอใจผู้สอน เป็นแบบประเมิณเพื่อใช้วัดผลเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพและบริการ ข้อความที่ท่านกรอกต่อไปนี้จะเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆของท่าน ระดับการประเมิณจะแบ่งเป็นระดับ 1 - 5 ซึ่ง 5 คือพอใจมาก และ 1 พอใจน้อยที่สุด *